Υπολογιστής δανείου

Δοκιμάστε πώς συμπεριφέρονται διαφορετικοί τύποι δανείων. Χρησιμοποιήστε διαφορετικά επιτόκια και διαφορετικές περιόδους πληρωμής δανείου για να δείτε πώς διαφέρουν οι πληρωμές του δανείου. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το επιτόκιο κατά τη διάρκεια της περιόδου πληρωμής του δανείου.

Ποσο δανειου:

Επιτόκιο δανείου:

Διάστημα πληρωμής δανείου:

  1 μήνα
  2 μήνες
  3 μήνες
  4 μήνες
  6 μήνες
  12 μήνες

Είδος δανείου:

  ίσες πληρωμές
  ίσες πληρωμές κεφαλαίου δανείου

Ορίστε χρόνο για την αποπληρωμή του δανείου:

Ίσες πληρωμές κεφαλαίου δανείου

Οι πληρωμές δανείων είναι μεγαλύτερες στην αρχή και μικρότερες στο τέλος. Πληρώνετε το ίδιο ποσό για το κεφάλαιο του δανείου, αλλά πληρώνετε διαφορετικά ποσά για τόκους.

Ας υποθέσουμε ότι παίρνετε δάνειο 1000€ για δύο χρόνια. Το επιτόκιο είναι 2% και πραγματοποιείτε ετήσιες πληρωμές. Τον πρώτο χρόνο η πληρωμή για το κεφάλαιο του δανείου είναι 500€ και οι τόκοι είναι 20€. Τον δεύτερο χρόνο η πληρωμή του κεφαλαίου του δανείου είναι 500€ και ο τόκος είναι 10€. Έτσι κάνετε πληρωμές: 520€ και 510€.

Εάν το επιτόκιο αυξηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου πληρωμής, οι πληρωμές θα είναι μεγαλύτερες. Εάν το επιτόκιο μειωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου πληρωμής, οι πληρωμές θα είναι μικρότερες.

Ίσες πληρωμές

Οι πληρωμές είναι ίδιες όλη την ώρα. Ας πάρουμε το ίδιο παράδειγμα όπως παραπάνω: διετές δάνειο 1000€ με επιτόκιο 2% και ετήσιες πληρωμές. Και οι δύο πληρωμές είναι 515,05€. Το συνολικό κόστος τόκων είναι υψηλότερο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν θα υπάρξει τόσο μεγάλη πληρωμή κεφαλαίου δανείου στην αρχή.