Υπολογιστής δανείου

Ποσο δανειου:

Επιτόκιο δανείου:

Διάστημα πληρωμής δανείου:

  1 μήνα
  2 μήνες
  3 μήνες
  4 μήνες
  6 μήνες
  12 μήνες

Είδος δανείου:

  πάγιες πληρωμές κεφαλαίου
  πάγιες πληρωμές

Ορίστε χρόνο για την αποπληρωμή του δανείου:

Μπορείτε να δοκιμάσετε πώς συμπεριφέρονται το δάνειο με σταθερές πληρωμές κεφαλαίου και το δάνειο με σταθερές πληρωμές. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό επιτόκιο και διαφορετικό χρόνο αποπληρωμής για να δείτε τι είναι οι πληρωμές δανείου, οι πληρωμές κεφαλαίου και το συνολικό κόστος τόκων.

Δάνειο με καθορισμένες πληρωμές κεφαλαίου

Οι πληρωμές δεν είναι ίδιες όλη την ώρα. Πληρώνετε το ίδιο ποσό για το κεφάλαιο του δανείου αλλά διαφορετικό ποσό για τους τόκους.

Ας υποθέσουμε ότι παίρνετε δάνειο 1000 € για δύο χρόνια. Το επιτόκιο είναι 2% και πραγματοποιείτε ετήσιες πληρωμές. Στην πρώτη πληρωμή το κεφάλαιο είναι 500€ και οι τόκοι 20€. Στη δεύτερη πληρωμή το κεφάλαιο είναι 500€ και οι τόκοι είναι 10€. Έτσι κάνετε πληρωμές: 520€ και 510€.

Εάν το επιτόκιο αυξηθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου απόσβεσης, οι πληρωμές θα είναι μεγαλύτερες λόγω αυξημένου τόκου. Εάν το επιτόκιο μειωθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου απόσβεσης, οι πληρωμές θα είναι μικρότερες λόγω μειωμένου τόκου.

Δάνειο με πάγιες πληρωμές

Οι πληρωμές είναι ίδιες όλη την ώρα. Ας πάρουμε το ίδιο παράδειγμα με το παραπάνω: διετές δάνειο 1000€ με επιτόκιο 2% και ετήσιες πληρωμές. Στο δάνειο σταθερών πληρωμών και οι δύο πληρωμές είναι 515,05€. Στα δάνεια σταθερών πληρωμών το συνολικό κόστος τόκων είναι υψηλότερο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν θα υπάρξει τόση πληρωμή κεφαλαίου στην αρχή.

Εάν το επιτόκιο αυξηθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου απόσβεσης, ο χρόνος απόσβεσης θα είναι μεγαλύτερος. Εάν το επιτόκιο μειωθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου απόσβεσης, ο χρόνος απόσβεσης θα είναι μικρότερος.