Υπάρχει κάποια λείπουν υπολογισμό ή έχετε γλώσσας διορθώσεις; Σχόλιά

Πόσο είναι % του ?  

Συμπληρώστε τα δύο πεδία εισαγωγής και να υπολογίσει

Συμπληρώστε δύο τιμές.
% του =  
Παράδειγμα: το 15% των 200 = 30
Συμπληρώστε δύο τιμές.
Αρχική τιμή του προϊόντος:
Τιμή έχει %
Τελική τιμή πώλησης είναι
Παράδειγμα: Αρχική τιμή 60, 20% έκπτωση τιμή = πωλήσεων 48.

Χρησιμοποιήστε επίσης τα παρακάτω παραδείγματα

Πόσες % είναι του
Πρώτος αριθμός είναι . Δεύτερος αριθμός είναι .
Ποια είναι η μεταβολή (αύξηση ή μείωση) από την πρώτη σειρά στη δεύτερη αριθμό;
= Πόσες ποσοστά μεγαλύτερα ή μικρότερα είναι ο δεύτερος αριθμός;
Αριθμός αυξήθηκε κατά %.  
Αριθμός μειώθηκε κατά %.  

Τοις εκατό αριθμομηχανή
Αρχική τιμή αυξάνεται / προεξοφλείται από A%. Η προκύπτουσα τιμή πώλησης είναι Β
Πόσο είναι Α% του Β;
Πόσες % είναι Α Β;
Πόσες ποσοστά μεγαλύτερα ή μικρότερα είναι ο δεύτερος αριθμός;
Αριθμός Α αυξήθηκε κατά Β%
Αριθμός Α μειώθηκε κατά Β%


Υπάρχει κάποια λείπουν υπολογισμό ή έχετε γλώσσας διορθώσεις; Σχόλιά