Πόσες % είναι του ?
Συμπληρώστε δύο τιμές.
% του  = 
Παράδειγμα: το 15% των 200 = 30

Χρησιμοποιήστε επίσης τα παρακάτω παραδείγματα

Συμπληρώστε δύο τιμές.
Αρχική τιμή του προϊόντος:
Τιμή έχει %
Τελική τιμή πώλησης είναι
Παράδειγμα: Αρχική τιμή 60, 20% έκπτωση τιμή = πωλήσεων 48.
Πόσο είναι % του ?
Πρώτος αριθμός είναι . Δεύτερος αριθμός είναι .
Ποια είναι η μεταβολή (αύξηση ή μείωση) από την πρώτη σειρά στη δεύτερη αριθμό;
= Πόσες ποσοστά μεγαλύτερα ή μικρότερα είναι ο δεύτερος αριθμός;
Αριθμός αυξήθηκε κατά %.
Αριθμός μειώθηκε κατά %.