Αρχική τιμή του προϊόντος:
Τιμή έχει %
Τελική τιμή πώλησης είναι
Παράδειγμα: Αρχική τιμή 60, 20% έκπτωση τιμή = πωλήσεων 48.
Συμπληρώστε δύο τιμές.
% του =  
Παράδειγμα: το 15% των 200 = 30

Χρησιμοποιήστε επίσης τα παρακάτω παραδείγματα

Πόσο είναι % του
Πόσες % είναι του
Πρώτος αριθμός είναι . Δεύτερος αριθμός είναι .
Ποια είναι η μεταβολή (αύξηση ή μείωση) από την πρώτη σειρά στη δεύτερη αριθμό;
= Πόσες ποσοστά μεγαλύτερα ή μικρότερα είναι ο δεύτερος αριθμός;
Αριθμός αυξήθηκε κατά %.  
Αριθμός μειώθηκε κατά %.